Groepspraktijk Logopedie

Graag stellen we U onze groepspraktijk voor.
Op deze site vindt U informatie over de werking van de praktijk en over logopedie in het algemeen.

Over ons


Doelgroep


Onze praktijk richt zich op kinderen met

  • Enkelvoudige of meervoudige spraakstoornissen

  • Foutief slikpatroon

  • Ontwikkelingsstoornissen, ADHD, ASS

  • Taalachterstand of taalstoornis

  • Leerstoornissen: dyslexie, dysorthografie, dyscalculie

Werking


Plaats van behandeling

De meeste behandelingen gaan door in het kabinet. Dit is steeds op afspraak en meestal volgens een vast wekelijks uurrooster. In sommige gevallen kan de therapie op school doorgaan. Dit is mogelijk dankzij de nauwe samenwerking met de desbetreffende directies, zorgcoördinatoren, leerkrachten en CLB.

Duur van de behandeling

Een logopedische behandeling duurt vaak 1 of 2 jaar, soms zelfs langer, al naargelang de problematiek en de vorderingen. Er zijn logopedische sessies van een half uur, of van een uur: dit hangt af van de leeftijd, de problematiek en de praktische organisatie

Kostprijs

Onze logopedisten zijn allen geconvensioneerd bij het RIZIV. Dit betekent dat we ons houden aan de wettelijke tarieven. Voor de cliënt betekent dit dat hij het meest gunstige tarief betaalt, en dat hij recht heeft op de maximale terugbetaling van het ziekenfonds.

Terugbetaling door het ziekenfonds

Terugbetaling van logopedisch onderzoek en behandeling is een complexe materie. Er zijn verschillende mogelijkheden om terugbetaling te verkrijgen. Deze hangen af van de aard en de ernst van de problematiek. Ook de leeftijd is soms een factor die bepalend is voor de terugbetaling. Voor bepaalde problematieken eist het ziekenfonds ook bijkomende gegevens zoals een gehoormeting en een IQ-bepaling. Soms is er op geen enkele manier terugbetaling mogelijk. We bespreken elk dossier persoonlijk met de cliënt voor aanvang van de therapie.

Locatie


Contact